วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน
วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียนวัตถุประสงค์

     เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมดังนี้
          1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
          2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
          3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
          5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
          6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
          7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
          8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
          10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน
   หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
          หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
          หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
          หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
          หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
          หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
การวัดและประเมินผล
   1. การวัดผล
                    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
                    1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
                    1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
                    1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
                    1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
                    1.5 สอบปลายภาค 20 %
  2. การประเมินผล
         ระดับคะแนน          80 – 100          ค่าระดับคะแนน            A
                    ระดับคะแนน          75 – 79            ค่าระดับคะแนน            B+
                    ระดับคะแนน          70 – 74            ค่าระดับคะแนน            B
                    ระดับคะแนน          65 – 69            ค่าระดับคะแนน            C+
                    ระดับคะแนน          60 – 64            ค่าระดับคะแนน            C
                    ระดับคะแนน          55 – 59            ค่าระดับคะแนน            D+
                    ระดับคะแนน          50 – 54            ค่าระดับคะแนน            D
                    ระดับคะแนน          0 – 4                ค่าระดับคะแนน            E


21 ความคิดเห็น:

 1. บล็อกของนิงน่ะ สวยงามดีมาก ใช้สีสันสดใสดีน่ารัก แต่ควรให้เนื้อหาเท่ากับด้านข้างๆ เนื้อหาครบถ้วนดี วิดิโอด้านข้างมันเกินมาหน่อยนะ ส่วนโดยรวมถือว่าโอเคแล้ว สวยงามมากจ้า ^^

  ตอบลบ
 2. หัวบล็อกสีสันโดนเด่นดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมดีมา ส่วนเนื้อหาตัวหนังสือตัวใหญ่ดีอ่านง่าย
  วีดีโอประกอบครบถ้วนแต่มาไปหน่อยโดยรวมแล้วดีมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 3. สวัสดีจ้า หัวบล๊อกสีเข้มไปนิดนึงค่ะ การตกแต่งต่างๆสวยแล้วค่ะ โดนรวมเป็นสไตล์หวานๆเนอะ ตัวหนังสือสีอ่านง่ายดีค่ะ มีเว้นระยะห่างของข้อความช่วยพักสายตาได้ดีค่ะ ส่วนดูภาพและVDOก็มีเนื้อหาสาระที่ดูแล้วไม่เบื่อค่ะ
  บางรูปก็สื่อความหมายดีค่ะ โดยรวมดูดีแล้วค่ะ ^^

  ตอบลบ
 4. บล็อกของหนุงหนิง หัวบล็อกออกแบบสวยงาม เด่นชัด อ่านง่าย พี้นหลังสืชมพูหวานๆ ตัวหนังสือสือใหญ่เห็นชัด อ่านง่ายดี แต่น่าจะเว้นระยะห่างหน่อยจะดูสบายตาขึ้น แถบวิดีโอ รูปภาพ ข้อมูลด้านข้างเยอะไปหน่อยควรจะตัดออกให้พอดีกับเนื้อหา โดยรวมสวยจ๊

  ตอบลบ
 5. เริ่มที่หัวบบล็อคก่อนเลยนะ ตกแต่งได้สวยดีสีสันสดใสดี เนื้อหาก้ดี โดยเฉพาะ ตัวหนังสือตัวใหญ่อ่านได้ง่ายและยังการนำรูปภาพ กับวีดีโอ มาใส่ ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น อ่านง่ายดี

  ตอบลบ
 6. ตกแต่งออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมากจ้า มีสีสันโดนเด่นสดใส ใช้สีของตัวหนังสือสวยงามเหมาะมากสบายตาไม่แสบตาเกินไป และส่วนของเนื้อหาก็มากพพอสมควรตัวหนังสือไม่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่มากเกินไปมีสีสันสวยงาม ส่วนลิงค์ด้านข้าง มีคลิปวีดิโอ ภาพ ทำให้มีความน่าสนใจเมื่อผู้เข้ามารับชมมากขึ้น

  ตอบลบ
 7. สวัสดีจร้าหนิง จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้แล้วรู้สึกว่าสะดุดตา เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมากค่ะ สีสันสดใสน่ารักดีค่ะ เนื้อหาเท่าที่ได้ลองอ่านดูแล้ว อ่านง่าย สีสันตัวหนังสือหรือพวกรูปภาพทำให้หน้าอ่านมาก องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีการสอดแทรกคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆและความพอเพียงครบสมบูรณ์ดี เราสามารถนำเอาไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำได้ กล่าวโดยราวแล้วทำออกมาได้ค่ะ

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกสวยจ้า บล็อกสีหวานน่ารักดี ขนาดตัวอักษรขนาดกำลังพอดี เนื้อหาน่าสนใจ สื่อวีดีโอก็น่าสนใจดีจ้า โดยรวมแล้ว ดีมากเลยจ้า :)

  ตอบลบ
 9. เริ่มจากหัวบล็อก ออกแบบได้สวย ตัวหนังสือใหญ่ สีสันสดใสเห็นได้ชัดเจน น่าดึงดูด สะดุดตา ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือใหญ่มาก เห็นได้ชัดเจน น่าอ่าน ส่วนด้านข้างมีเนื้อหาครบ มีวิดีโอ ลิ้ง รูปภาพต่างๆ น่าศึกษา จัดตกแต่งได้สวยงาม โดยรวมแล้ว สวยงาม

  ตอบลบ
 10. หัวบล๊อกทำได้สวยครับ สีสันของบล๊อกก็สวยหวานตา วีดีโอสื่อถึงเนื้อหาดีครับ อ่านศึกษาแล้วสบายตาอ่านง่ายดีครับ แต่สิ่งที่อยากให้พิจารณานะครับคือส่วนท้ายบล๊อกอยากให้พอดีกันนะจะดูสวยพอดีและน่าศึกษามากขึ้นครับ

  ตอบลบ
 11. สวัสดีจร้า หนิง! เริ่มจากหัวบล็อก ออกแบบได้สวย และเด่นมาก ในส่วนของเนื้อหาตัวอักษรใหญ่ มีการจัดวางได้ดี มีเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหาไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ทำให้แลดูน่าอ่าน องค์ประกอบด้านข้าง ซ้ายขวา สมบูรณ์ มีสื่อVDO และรูปภาพประกอบหลากหลาย โดยรวมบล็อกนี้มีความน่าสนใจมากจ้า

  ตอบลบ